regulamin

IV PÓŁMARATON LESZNO

1. Cel imprezy

IV Półmaraton Leszno – jest imprezą biegową o charakterze sportowym, popularyzującą zdrowy tryb życia, promocję regionu leszczyńskiego, miasto LESZNO oraz integrację środowiska biegowego.

2. Organizator

 • MARATON LESZNO – przy patronacie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie Jest Piękne”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy „64-STO”, ul. Studzienna 15/9, 64-100 Leszno
 • Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT, Racławicka 1, 64-100 Leszno

  3.
  Informacje

Oficjalną internetową stroną biegu jest www.polmaratonleszno.pl , tam zamieszczone są wszystkie informacje i linki dotyczące imprezy.

4. Termin i miejsce

17.03.2019 (niedziela) godz. 11.00 – START i META – Rynek w Lesznie (dwie pętle ulicami miasta Leszna).

5. Biuro zawodów

16.03.2019 (sobota) godz. 16.00-18.00  I Liceum Ogólnokształcące, ul. Karola Kurpińskiego 1 w Lesznie.

17.03.2019 (niedziela) godz. 8.00-10.30 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Karola Kurpińskiego 1 w Lesznie.
(tylko wydawanie numerów startowych – nie przyjmujemy zapisów w biurze zawodów)

6. Warunki udziału

W zawodach mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat, po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia w formularzu internetowym, opłaceniu opłaty startowej oraz późniejszym osobistym zgłoszeniu się w biurze zawodów. Przy weryfikacji zawodnik musi mieć dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia wzięcia udziału w zawodach na własną odpowiedzialność i że są świadomi zagrożeń związanych ze startem.

Osoby które przed 17.03.2019 nie ukończą 18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica/opiekuna.

W biegu pomiar czasu oraz kolejność ustalana będzie przez system elektronicznego pomiaru czasu.

Każdy zawodnik w biurze zawodów otrzyma numer startowy z wbudowanym chipem, jego prawidłowe zamocowanie do ubioru w widocznym miejscu jest warunkiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie wyznaczonej trasy.

Zawodnicy proszeni są o bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ze strony osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, osób pracujących przy organizacji.

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla wewnętrznych potrzeb organizatora imprezy oraz wykorzystywanie wizerunku w materiałach reklamowych i informacyjnych.

Zakazowi podlega start pod wpływem alkoholu, bądź wpływem środków odurzających.
Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
Numer startowy musi być przez cały czas widoczny a osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.

W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach

i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.

7. Dystans i trasa

Dystans 21,095 km . Start i Meta zlokalizowane są na Rynku Miasta Leszna.

Trasa poprowadzona jest ulicami miasta Leszna (śródmieście) o nawierzchni asfaltowej oraz brukowej.

8. Zgłoszenia i opłaty

Opłata za start do 31.12.2018 wynosi 65 zł.
W dniach 01.01 – 28.02.2019 opłata wynosi 80 zł.
W dniach 01.03 – 10.03.2019 opłata wynosi 100 zł.

Po tym terminie nie ma możliwości zapisania się na bieg.
NIE PRZYJMUJEMY ZAPISÓW W BIURZE ZAWODÓW.
Po zapisaniu się na półmaraton, zawodnik będzie przekierowany bezpośrednio do witryny poprzez którą dokona opłaty za bieg.
WAŻNE! Nie ma możliwości dokonania zapisu na listę startową bez dokonania opłaty. Wysokość opłaty zależna jest od daty jej dokonania

9. Program zawodów

 W dniu 16.03.2019

Biuro zawodów, wydawanie numerów startowych godz. 16:00-18:00 – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Karola Kurpińskiego 1 w Lesznie.

W dniu 17.03.2019

Biuro zawodów, wydawanie numerów startowych, godz. 8:00-10:30 – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Karola Kurpińskiego 1 w Lesznie.

Program minutowy zawodów:

 • 11:00 – start półmaratonu,
 • 14:00 – zamknięcie trasy,
 • Uhonorowanie zwycięzców, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się o 13:30 .Organizator nie przesyła nagród nieodebranych podczas dekoracji

  10. Depozyt oraz natryski

Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy na czas trwania biegu w Biurze Zawodów półmaratonu w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Karola Kurpińskiego 1 w Lesznie, w dniu biegu, w godz. 8:00 – 14:30.
Tam też po ukończonym biegu, będzie możliwość skorzystania z natrysków.

11. Klasyfikacja

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani na podstawie indywidualnego pomiaru czasu, oficjalnym czasem jest czas brutto.

Kategoria generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 puchary + nagrody rzeczowe

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsce 1 puchar, (M18, M30, M40, M50, M60, M70+, K18, K30, K40, K50, K60, K70+)

Nagrody nie dublują się. Pamiątkowe medale otrzymają wszyscy, którzy ukończą deklarowany dystans.

12. Świadczenia

 • Pakiet startowy obejmuje: numer startowy z wbudowanym chipem do pomiaru czasu, komplet agrafek, pamiątkowy gadżet.
 • Organizator zapewnia ciepły posiłek po biegu oraz napoje.
 • Na trasie biegu (każde okrążenie) ustawiony będzie przynajmniej 1 punkt oferujący napoje.

13. Postanowienia końcowe

 • Organizator przewidział pamiątkowy medal dla wszystkich kończących bieg,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,
 • Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Uczestnicy biorą udział w biegu oświadczają że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach;
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

14. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest Piękne) ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno, NIP: 697-219-84-87
 • Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród i prezentacji wyników.
 • Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 • Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w biegu.
 • Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

Leszno, 26.11.2018